Windows技巧【持续更新】

 • alt+双击 查看文件属性
 • Win键+加号或者减号 放大或缩小
 • Win键 + Esc 退出放大镜
 • Ctrl + Alt + 空格键 显示鼠标指针
 • Ctrl + Alt + F 切换到全屏模式
 • Ctrl + Alt + L 切换到镜头模式
 • Ctrl + Alt + D 切换到停靠模式
 • Ctrl + Alt + I 反色
 • Ctrl + 箭头键 按箭头键方向平移
 • Ctrl + Alt + R 调整镜头大小
 • 新建一个文件夹,将它命名为“some_name.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”,打开就是这台电脑的所有设置窗口【所有的设置窗口都在桌面的文件夹里】